TESCİL EDİLECEK KULÜPLERDE ARANACAK KRİTERLER VE TESCİL BEDELLERİ

2017 – 2018 SEZONUNDA
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUNCA TESCİL EDİLECEK
KULÜPLERDE ARANACAK KRİTERLER VE TESCİL BEDELLERİ
 
5253 Sayılı Dernekler Yasasına göre kurularak, Türkiye Futbol Federasyonuna tescil işlemini yaptırmak isteyen kulüpler, Federasyonca belirlenecek kriterlere göre, başvuruda bulunabilirler.
 
Federasyonca belirlenerek ilan edilen kriterlere sahip olmayan ve istenen belgeleri vermeyen veya Federasyonca belirlenen tescil ücretini yatırmayan kulüplerin tescil işlemi yapılmaz.
 
Tescil edilen kulüpler Federasyonca belirlenen kriterlerden herhangi birini sonradan kaybeder ise Federasyon o kulübün tescilini iptal eder.
 
FUTBOL KULÜPLERİNİN TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
Futbol tescili yaptıracak kulüpler aşağıdaki belgeleri 3 adet dosya halinde hazırlayarak Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Müdürlüğü’ne vereceklerdir.
 
  1. Taahhütname  (EK:1). (Bu belge kesinlikle Noter onaylı olacaktır.)
 
  1. İl Dernekler Müdürlüğünce onaylanmış Kulüp Tüzüğü
 
  1. Kulübün en son yaptığı Genel Kurul Toplantı Tutanağı
 
  1. Kamu Kurum ve Özel kuruluşlara bağlı olarak kurulan kulüplerin bağlı bulundukları Kamu Kuruluşu veya Özel Kuruluştan alınmış izin belgesi
 
  1. Kulüplerin bağlı bulundukları illerdeki ASKF’ lerden alınacak Referans Belgesi (EK:2)
 
  1. Bilgi Formu (EK: 3)
 
  1. Kulüp Logosu (jpeg formatında, 120x120 boyutlarında CD’ye kayıt edilmiş).
 
  1. Kulübün kendisine ait veya kullanımına tahsisli nizami bir futbol sahasının olduğuna dair belge ( Bu belgenin olmadığı başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır)
 
 
Yeni tescil edilecek kulüpler profesyonel futbol kulüplerinin isimlerine benzer, isimlerini çağrıştıran isimleri kullanamaz. Ayrıca yeni tescil edilecek kulüplerin isimlerinin içinde “Yeni” kelimesi “Akademi” kelimesi kesinlikle olmayacaktır. Tescilli bir kulübün isminin içine “gençlik” kelimesi yazılıp başvuruda bulunulduğunda tescili kabul edilmeyecektir (Örneğin: “Kartal Spor” isminde tescilli bir kulüp varken “Kartal Gençlik Spor” ismi kabul edilmeyecektir). Aynı şekilde “Kartal Spor” isminde tescilli bir kulüp varken “Kartal Futbol Kulübü” ismi de kabul edilmeyecektir.
 
Tescilli bir kulübün isminin önüne veya arkasına bir kelime veya sayı yazılıp başvuruda bulunulduğunda tescil kabul edilmeyecektir. Örneğin: Kartal Spor’un başına bir rakam “34 Kartal Spor” veya sonuna bir rakam “Kartal Spor 34” konulduğu isim kabul edilmeyecektir. Kelime veya sayı Kartal Spor’un arasına yazıldığı takdirde “Kartal 34 Spor” şeklinde kabul edilecektir.
 
 
 
 
 
Amatör İşler Müdürlüğü’ne yapılan tescil başvuruları Federasyonca oluşturulacak bir kurul tarafından yerinde incelenir. Kulübün kendisine ait bir futbol sahasının olup olmadığı veya bir başka kuruluşa ait uygun bir sahanın kullanımlarına verilip verilmediğinin incelenmesini bu kurul yapacaktır. Tescili uygun görülen kulüpler için Uygunluk Belgesinin (Ek:4) düzenlenmesinin ardından Federasyonca her sezon başı belirlenen aşağıda miktarları yazılı tescil ücretinin Futbol  Federasyonu’nun Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 1. Levent Ticari Şubesi Müdürlüğü 186-6297253 no’lu hesabına (İBAN No: TR20 0006 2000 1860 0006 297253) yatıracaklardır.
 
 
 
2017 – 2018 SEZONU KULÜP TESCİL ÜCRETLERİ
 
a) Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Sakarya İllerinden tescil talepleri uygun görülen kulüpler Federasyonun hesabına (10.000 TL.) tescil bedeli yatıracaklardır.
 
b) Ağrı, Amasya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Siirt, Sinop, Tunceli, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Kilis, Kırıkkale, Kırşehir ve Mardin illerinden tescil talebi uygun görülen kulüpler Federasyon hesabına (850 TL.) tescil bedeli yatıracaklardır.
 
c) Bu illerin dışında kalan illerden tescil talepleri uygun görülen kulüpler ise Federasyon hesabına (1.750 TL.) tescil bedeli yatıracaklardır.
 
Kadın futbol kulübü tescillerinde yukarıda belirtilen tescil ücretlerinin yarısı alınır. Daha önce Kadın futbol takımı kuran kulüpler, erkekler kategorisinde faaliyet göstermek isterlerse belirlenen rayiç ücretin 1/2’sini yatırmaları ve (Ek:4) deki uygunluk belgesini onaylatmaları gerekmektedir.
 
Federasyona tescilli bir kulüp erkekler kategorisi yanında Kadın futbol kategorisinde faaliyet göstermek istediğinde Kadın futbolu tescili açtırmak zorundadır.Kadın futbol tescili açtırmak isteyen kulüpler 300 TL’yi TFF’nin Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 1. Levent Ticari Şubesi Müdürlüğü 186-6297253 no’lu hesabına (İBAN No: TR20 0006 2000 1860 0006 297253) yatıracaklardır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( EK-1 )
 
TAAHHÜTNAME
 
            Kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde amatör futbol faaliyetlerine katıldığından / katılacağından Türkiye Futbol Federasyonu’nun Kanun, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Ana Statü ve Federasyonca düzenlenen talimatlara,tescil ve müsabaka esaslarına uyacağımızı,Federasyonla,diğer kulüp ve futbolcularla çıkacak ihtilafların 5894 sayılı Kanuna,FİFA Kurallarına ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na göre kurulup çalışan Tahkim Kurulu tarafından çözümlenmesini ve bu kurulun kararlarına uyacağımızı,bu kararlara karşı hiçbir İdari ve Adli  Yargıya Temyiz,Tashihi karar,yargılamanın iadesi gibi Kanun yollarına başvurmayacağımızı ve bütün bunlara aykırı hareket ettiğimiz takdirde tescilimizin iptalini ve müsabakalara iştirak ettirilmemeyi kabul ve taahhüt ederiz.
 
 
NOT : Bu taahhütname Kulüp Yönetim Kurulu kararı olarak Karar Defterine yazılıp,kulüp yöneticilerince imzalandıktan sonra Noterde onaylattırılacaktır.
 
 

( EK-2 )
REFERANS BELGESİ
 
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA
 
Tescil Edilecek Kulübün :
 
İsmi          :
 
İl – İlçe    :
 
      Yukarıda kimliği belirtilen Futbol Kulübü Referans işlemlerini tamamlamıştır.
 
      Bilgilerinize arz ederiz.
 
                                                                            .................... ASKF Başkanlığı
                                                                                        Tarih-Kaşe-İmza
 
 
 
 
 
 
( EK – 3 )
 
BİLGİ FORMU
 
KULÜBÜN                                                        
 
İsmi                                                                     : ........................................................
 
Rengi                                                                  : ........................................................
 
Ayırıcı İşareti (Amblem)                                : ........................................................
 
İli – İlçesi                                                            : ........................................................
 
Faaliyet Göstereceği Yer                               : ........................................................
 
İdari Merkezinin Adresi                                : ........................................................
 
Lokal Binasının Adresi                                               : ........................................................
 
Saha ve Tesislerinin  Cinsi ve Yeri               : ........................................................
 
Tüzüğün Onayına İlişkin Resmi Yazı          : ........................................................
 
Kulübün Kurulmasına İlişkin,Bağlı             
Bulunduğu Kuruluşun İzin Belgesi(x)        : ........................................................
 
 
Bu Bölüm Federasyonca Doldurulacaktır.
 
TESCİL TARİHİ                                                  : ........................................................
 
RENK/İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TARİHİ                : ........................................................
 
 
 
(X) Özel ve Resmi Müessese ve Askeri Spor Kulüpleri tarafından doldurulacaktır.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           ( EK –4 )
 
UYGUNLUK BELGESİ
 
 
 
Aşağıda ili – ilçesi yazılı Futbol kulübünün, Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı’nın           10 ncu maddesinde yer alan kriterlere haiz olduğu yapılan inceleme sonucunda belirlendiğinden iş bu “UYGUNLUK BELGESİ” tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.
 
                                                                                                                      ……../……/…………..
 
 
 
   Üye                                    Üye                                Üye                                        Üye
Adı-Soyadı                      Adı-Soyadı                    Adı-Soyadı                           Adı-Soyadı
   İmza                                 İmza                               İmza                                      İmza
 
 
 
1-Kulübün İsmi                                          :
 
2-İli – İlçesi                                                  :
 
3-Tesis Durumu                                         :
 
4-Faaliyete katılacağı kategori
    hakkında bilgiler                                               :
 
5-Talimata uygun olmayan hususlar   :
 
 
                                  
 
                                                                       Tasdik Olunur.
                                                                     ……../……../…………
                                                                   Amatör İşler Kurulu
 
© S.KARALAR